• ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • போர்ஸ்சி 911 front left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 rear left view
 • போர்ஸ்சி 911 front view
 • போர்ஸ்சி 911 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் front left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் rear left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா front left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா rear left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா top view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear view
 • போர்ஸ்சி 718 front left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 rear left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் taillight
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 911 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா open trunk
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front armrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் door view of driver seat
1/70
 • போர்ஸ்சி 911 front left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 rear left view
 • போர்ஸ்சி 911 front view
 • போர்ஸ்சி 911 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் front left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் rear left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா front left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா rear left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா top view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear view
 • போர்ஸ்சி 718 front left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 rear left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் taillight
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 911 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா open trunk
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front armrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் door view of driver seat
போர்ஸ்சி 911
 • போர்ஸ்சி 911 front left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 rear left view
 • போர்ஸ்சி 911 front view
 • போர்ஸ்சி 911 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் front left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் rear left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா front left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா rear left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா top view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear view
 • போர்ஸ்சி 718 front left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 rear left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் taillight
1/35
 • போர்ஸ்சி 911 front left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 rear left view
 • போர்ஸ்சி 911 front view
 • போர்ஸ்சி 911 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 front view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 rear view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் front left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் rear left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா front left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா rear left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா top view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் front view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் rear view
 • போர்ஸ்சி 718 front left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 rear left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் rear left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் taillight
போர்ஸ்சி 911
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 911 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா open trunk
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front armrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் door view of driver seat
1/35
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 911 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 steering controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா open trunk
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் steering controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் steering சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் front armrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் door view of driver seat
போர்ஸ்சி 911

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

போர்ஸ்சி Cars Videos

 • Porsche Macan India 2019 First Look Review in Hindi | CarDekho
  2:51
  Porsche Macan India 2019 First Look Review in Hindi | CarDekho
  aug 08, 2019 | 9381 Views
 • Porsche Macan India Launch | First Look Review | Price, Variants, Features & More | ZigWheels.com
  2:54
  Porsche Macan India Launch | First Look Review | Price, Variants, Features & More | ZigWheels.com
  aug 08, 2019 | 5315 Views
 • 2019 Porsche 911 : A masterpiece re-engineered to perfection : PowerDrift
  6:25
  2019 Porsche 911 : A masterpiece re-engineered to perfection : PowerDrift
  மே 16, 2019 | 743 Views
 • 2019 Porsche 911 Launched: Walkaround | Specs, Features, Exhaust Note and More! ZigWheels.com
  7:12
  2019 Porsche 911 Launched: Walkaround | Specs, Features, Exhaust Note and More! ZigWheels.com
  ஏப்ரல் 12, 2019 | 131 Views
 • Porsche 911 GT3 RS - Pure legend ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  7:27
  Porsche 911 GT3 RS - Pure legend ft. Aditya Patel : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  ஏப்ரல் 12, 2019 | 1061788 Views

போர்ஸ்சி செய்தி & விமர்சனங்கள்

 • சமீபத்தில் செய்திகள்
 • போர்ஷ் நிறுவனத்தின் அடுத்த ஜெனரேஷன் பாக்ஸ்டெர்: 718 பாக்ஸ்டெர் என்ற பெயரில் அறிமுகம்
  போர்ஷ் நிறுவனத்தின் அடுத்த ஜெனரேஷன் பாக்ஸ்டெர்: 718 பாக்ஸ்டெர் என்ற பெயரில் அறிமுகம்

  உலகின் தலைசிறந்த பந்தய கார்களில் ஒன்றான பாக்ஸ்டெர் காரின், புதிய ஜெனரேஷன் மாடலை போர்ஷ் நிறுவனம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இதன் S வேரியண்ட்டிற்கு 718 பாக்ஸ்டெர் மற்றும் 718 பாக்ஸ்டெர் S என்று பெயரிட்டுள்ளது. கடந்த வருட டிசம்பர் மாதத்தில், இந்த ஜெர்மானிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனம், தனது பாக்ஸ்டெர் மற்றும் கேமேன் என்ற இரு கார்களுடன் 718 என்ற எண்ணை இணைத்து, புதிய பெயரிட்டு அழைக்கப்போவதாக அறிவித்தது. மேலும், அவை இரண்டிலும் ஒரே ஆற்றலைக் கொண்ட, சக்திவாய்ந்த பிளாட் 4 சிலிண்டர் டர்போ பாக்ஸர் இஞ்ஜின்கள் பொருத்தப்படும் என்றும் அறிவித்திருந்தது. கடந்த 1957 –ஆம் வருடத்தில், போர்ஷ் நிறுவனத்திற்காக எண்ணிலடங்கா பந்தயங்களில் வெற்றியை பெற்றுத் தந்த, அந்நிறுவனத்தின் புகழ் பெற்ற பிளாட்-4 சிலிண்டர் (பாக்ஸர்) இஞ்ஜின் மூலம் இயங்கிய காரின் பெயரில் இருந்து, 718 என்ற எண்ணை எடுத்து, இந்த காருக்கு புதிய பெயர் சூட்டியுள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இந்நிறுவனத்தின் பிரபலமான பந்தய கார்களின் பெயருடன், பிரபலமான எண்களை சீராக இணைத்துள்ளது. இனி, 718 பாக்ஸர், 911 கரேரா, 918 ஸ்பைடர் மற்றும் 919 ஹைபிரிட் என்ற பெயர்களில் உள்ள போர்ஷ் கார்களை நீங்கள் வாங்கலாம். தற்போது, புதிய போர்ஷ் 718 பாக்ஸ்டெர், மற்றும் 718 பாக்ஸ்டெர் S ஆகிய கார்களுக்கான முன்பதிவு இங்கிலாந்தில் தொடங்கி விட்டது. இதன் விலை £41,739.00 -யில் (சுமார் ரூ. 40 லட்சங்கள்) இருந்து தொடங்குகிறது. தற்போது முன்பதிவு தொடங்கி விட்டாலும், இந்த வருட கோடை காலத்தில்தான் இதன் முதல் பேட்ச் கார்களின் விநியோகம் ஆரம்பமாகும்.

 • ரூ.1.04 கோடியில் பனமேரா டீசல் பதிப்பை, போர்ஸ் இந்தியா அறிமுகம் செய்தது
  ரூ.1.04 கோடியில் பனமேரா டீசல் பதிப்பை, போர்ஸ் இந்தியா அறிமுகம் செய்தது

  ஒரு புதிய பனமேரா டீசல் பதிப்பை நம் நாட்டில் ரூ.1,04,16,000 (எக்ஸ்-ஷோரூம் மகாராஷ்டிரா) விலையில், போர்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த வாகனத்தின் உள்புறம் மற்றும் வெளிபுறத்தில் பல புதிய தரமான அம்சங்களின் ஒரு தொகுப்பை பெற்று, 250 hp 3.0l V6 டீசலை தாங்கி வருகிறது.

 • அடுத்து தலைமுறை போர்ஸ் பாக்ஸ்டர் மற்றும் கேமேன் ஆகியவை 718 டேக் பெறுகின்றன
  அடுத்து தலைமுறை போர்ஸ் பாக்ஸ்டர் மற்றும் கேமேன் ஆகியவை 718 டேக் பெறுகின்றன

  ஸ்டூட்கார்ட் நகரை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்போர்ட்ஸ் கார் தயாரிப்பாளர், கடந்த 1957 ஆம் ஆண்டின் ‘718’ என்ற பெயரைக் கொண்ட தனது புகழ்பெற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் காரின் தளத்தை உயிர்ப்பித்துள்ளது. வரும் 2016 ஆம் ஆண்டில் 718 பாக்ஸ்டர் மற்றும் 718 கேமேன் ஆகியவற்றை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

 • போர்ஷ் நிறுவனம் கேமன் GT4 கிளப்ஸ்போர்ட் என்ற புதிய ரேஸ் காரை அறிமுகப்படுத்தியது
  போர்ஷ் நிறுவனம் கேமன் GT4 கிளப்ஸ்போர்ட் என்ற புதிய ரேஸ் காரை அறிமுகப்படுத்தியது

  பந்தயங்களில் பங்கேற்பதற்கென்றே பிரத்தியேகமாக தயாரான கேமன் GT4 காரின் புதிய மாடலை போர்ஷ் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய மாடலுக்கு கேமன் GT4 கிளப்ஸ்போர்ட் என்று பெயரிட்டுள்ளது. இந்த காரில் உள்ள இஞ்ஜின் மற்றும் ட்யூனிங்கள், பெரும்பாலும் இதற்கு முந்தைய மாடல்களை ஒத்தே உள்ளன. எனவே, புதிய கிளப்ஸ்போர்ட் மாடலும் அதே 3.8 லிட்டர் இஞ்ஜின் கொண்டே சக்தியூட்டப்பட்டு, கேமன் GT4 காரைப் போலவே 380 bhp சக்தியை உருவாக்குகிறது. மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் பொருத்தப்பட்ட சாதாரண வகை கார் போல் அல்லாமல், இந்த பந்தய கார் வகையானது போர்ஷின் பிரத்தியேக டுயல்-கிளட்ச் PDK சாதனத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 911 GT3 கப் என்ற ரேஸ் காரிலிருந்து பெறப்பட்ட சஸ்பென்ஷன்கள் இந்த காரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, பந்தயங்களில் பங்கேற்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய காரின் அம்சங்களை, இந்த சஸ்பென்ஷன்கள் அருமையாக கையாளுகின்றன.

 • 2015 பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோவில், முதல் முறையாக ஆல்-எலக்ட்ரிக் சேடனான மிஷன்- E-யை போர்ஸ் காட்சிக்கு வைக்கிறது
  2015 பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோவில், முதல் முறையாக ஆல்-எலக்ட்ரிக் சேடனான மிஷன்- E-யை போர்ஸ் காட்சிக்கு வைக்கிறது

  இது 15 நிமிடங்களில் 80 சதவீதம் ஆற்றலை திரும்ப பெற்று, டெஸ்லா மாடலான S-யை விட வேகமாக பயணித்து, 500 கி.மீ. தொலைவையும் கடக்கும் திறனோடு, 600+hp ஆற்றலையும் கொண்டுள்ளது. இது போர்ஸிடம் இருந்து வருவதால், நுஹ்ர்பர்கிரிங் லேப் டைமிங் காணப்படும். இதன்படி 8 நிமிடங்களுக்குள் மிஷன்- E, நார்த் லூப்பை அடையும் என்று அந்நிறுவனம் உறுதி அளிக்கிறது.  

×
We need your சிட்டி to customize your experience