• English
 • Login / Register
 • ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • போர்ஸ்சி 911 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 911 top view
 • போர்ஸ்சி 911 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா 2023 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி 718 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev top view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev grille
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் top view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 headlight
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 knob selector
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் armrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஏசி controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 instrument cluster
1/90
 • போர்ஸ்சி 911 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 911 top view
 • போர்ஸ்சி 911 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா 2023 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி 718 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev top view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev grille
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் top view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 headlight
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 knob selector
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் armrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஏசி controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 911 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 911 top view
 • போர்ஸ்சி 911 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா 2023 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி 718 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev top view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev grille
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் top view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 headlight
1/45
 • போர்ஸ்சி 911 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 911 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 911 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 911 top view
 • போர்ஸ்சி 911 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் grille
 • போர்ஸ்சி மாகன் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா 2023 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா side view (left)
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா பின்புறம் view
 • போர்ஸ்சி 718 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி 718 side view (left)
 • போர்ஸ்சி 718 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி 718 top view
 • போர்ஸ்சி 718 சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev side view (left)
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev top view
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev grille
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் side view (left)
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் top view
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் headlight
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் left side
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 பின்புறம் left view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 முன்புறம் view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 grille
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 headlight
போர்ஸ்சி 911
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 knob selector
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் armrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஏசி controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 instrument cluster
1/45
 • போர்ஸ்சி 911 dashboard
 • போர்ஸ்சி 911 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி 911 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி 911 infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 911 knob selector
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் ambient lighting view
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி 2024 instrument cluster
 • போர்ஸ்சி மாகன் dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் gear shifter
 • போர்ஸ்சி மாகன் door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி மாகன் seat adjustments control
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா dashboard
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா instrument cluster
 • போர்ஸ்சி பனாமிரா infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி 718 dashboard
 • போர்ஸ்சி 718 gear shifter
 • போர்ஸ்சி 718 drivers door panel
 • போர்ஸ்சி 718 door view of driver seat
 • போர்ஸ்சி 718 seat headrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev dashboard
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev infotainment system main menu
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev முன்புறம் armrest
 • போர்ஸ்சி மாகன் ev seat headrest
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் dashboard
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் instrument cluster
 • போர்ஸ்சி கேயின்னி கூப் ஏசி controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 dashboard
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 ஸ்டீயரிங் controls
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 configuration selector knob
 • போர்ஸ்சி தயக்கன் 2024 instrument cluster
போர்ஸ்சி 911

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

போர்ஸ்சி cars videos

போர்ஸ்சி செய்தி & விமர்சனங்கள்

 • சமீபத்தில் செய்திகள்
 • புதிய Porsche 911 Carrera மற்றும் 911 Carrera 4 GTS இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, விலை ரூ.1.99 கோடியில் இருந்து தொடங்குகிறது.

  போர்ஷே 911 கரேரா ஒரு புதிய ஹைப்ரிட் பவர்டிரெய்னை பெறுகிறது. 911 கரேரா அப்டேட்டட் 3-லிட்டர் பிளாட்-சிக்ஸ் இன்ஜினை கொண்டுள்ளது.

  By dipanமே 30, 2024
 • ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜியுடன் வெளியிடப்பட்டது புதிய Porsche 911 கார் !

  போர்ஷே -வின் அப்டேட்டட் 911 ஆனது புதிய கரேரா GTS -ல் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ஆப்ஷன் உட்பட சில வடிவமைப்பு மாற்றங்கள், ஸ்டாண்டர்டாக கூடுதல் வசதிகள் மற்றும் புதிய பவர் ட்ரெயின்களை பெறுகிறது.

  By dipanமே 29, 2024
 • போர்ஷ் நிறுவனத்தின் அடுத்த ஜெனரேஷன் பாக்ஸ்டெர்: 718 பாக்ஸ்டெர் என்ற பெயரில் அறிமுகம்

  உலகின் தலைசிறந்த பந்தய கார்களில் ஒன்றான பாக்ஸ்டெர் காரின், புதிய ஜெனரேஷன் மாடலை போர்ஷ் நிறுவனம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இதன் S வேரியண்ட்டிற்கு 718 பாக்ஸ்டெர் மற்றும் 718 பாக்ஸ்டெர் S என்று பெயரிட்டுள்ளது. கடந்த வருட டிசம்பர் மாதத்தில், இந்த ஜெர்மானிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனம், தனது பாக்ஸ்டெர் மற்றும் கேமேன் என்ற இரு கார்களுடன் 718 என்ற எண்ணை இணைத்து, புதிய பெயரிட்டு அழைக்கப்போவதாக அறிவித்தது. மேலும், அவை இரண்டிலும் ஒரே ஆற்றலைக் கொண்ட, சக்திவாய்ந்த பிளாட் 4 சிலிண்டர் டர்போ பாக்ஸர் இஞ்ஜின்கள் பொருத்தப்படும் என்றும் அறிவித்திருந்தது. கடந்த 1957 –ஆம் வருடத்தில், போர்ஷ் நிறுவனத்திற்காக எண்ணிலடங்கா பந்தயங்களில் வெற்றியை பெற்றுத் தந்த, அந்நிறுவனத்தின் புகழ் பெற்ற பிளாட்-4 சிலிண்டர் (பாக்ஸர்) இஞ்ஜின் மூலம் இயங்கிய காரின் பெயரில் இருந்து, 718 என்ற எண்ணை எடுத்து, இந்த காருக்கு புதிய பெயர் சூட்டியுள்ளது. அது மட்டுமல்ல, இந்நிறுவனத்தின் பிரபலமான பந்தய கார்களின் பெயருடன், பிரபலமான எண்களை சீராக இணைத்துள்ளது. இனி, 718 பாக்ஸர், 911 கரேரா, 918 ஸ்பைடர் மற்றும் 919 ஹைபிரிட் என்ற பெயர்களில் உள்ள போர்ஷ் கார்களை நீங்கள் வாங்கலாம். தற்போது, புதிய போர்ஷ் 718 பாக்ஸ்டெர், மற்றும் 718 பாக்ஸ்டெர் S ஆகிய கார்களுக்கான முன்பதிவு இங்கிலாந்தில் தொடங்கி விட்டது. இதன் விலை £41,739.00 -யில் (சுமார் ரூ. 40 லட்சங்கள்) இருந்து தொடங்குகிறது. தற்போது முன்பதிவு தொடங்கி விட்டாலும், இந்த வருட கோடை காலத்தில்தான் இதன் முதல் பேட்ச் கார்களின் விநியோகம் ஆரம்பமாகும்.

  By raunakஜனவரி 27, 2016
 • ரூ.1.04 கோடியில் பனமேரா டீசல் பதிப்பை, போர்ஸ் இந்தியா அறிமுகம் செய்தது

  ஒரு புதிய பனமேரா டீசல் பதிப்பை நம் நாட்டில் ரூ.1,04,16,000 (எக்ஸ்-ஷோரூம் மகாராஷ்டிரா) விலையில், போர்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த வாகனத்தின் உள்புறம் மற்றும் வெளிபுறத்தில் பல புதிய தரமான அம்சங்களின் ஒரு தொகுப்பை பெற்று, 250 hp 3.0l V6 டீசலை தாங்கி வருகிறது.

  By raunakஜனவரி 22, 2016
 • அடுத்து தலைமுறை போர்ஸ் பாக்ஸ்டர் மற்றும் கேமேன் ஆகியவை 718 டேக் பெறுகின்றன

  ஸ்டூட்கார்ட் நகரை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்போர்ட்ஸ் கார் தயாரிப்பாளர், கடந்த 1957 ஆம் ஆண்டின் ‘718’ என்ற பெயரைக் கொண்ட தனது புகழ்பெற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் காரின் தளத்தை உயிர்ப்பித்துள்ளது. வரும் 2016 ஆம் ஆண்டில் 718 பாக்ஸ்டர் மற்றும் 718 கேமேன் ஆகியவற்றை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

  By raunakடிசம்பர் 10, 2015
×
We need your சிட்டி to customize your experience