• ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • டெஸ்லா மாடல் 3 front left side image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 side view (left) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 rear left view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 top view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 taillight image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் வை front left side image
 • டெஸ்லா cybertruck front left side
 • டெஸ்லா cybertruck side view (left)
 • டெஸ்லா cybertruck rear left view
 • டெஸ்லா cybertruck front view
 • டெஸ்லா cybertruck top view
 • டெஸ்லா மாடல் 3 dashboard image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 steering சக்கர image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 infotainment system main menu image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 sun roof/moon roof image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering controls
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் configuration selector knob
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் dashboard
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear view mirror/courtesy lamps
 • டெஸ்லா cybertruck dashboard
 • டெஸ்லா cybertruck boot (open)
 • டெஸ்லா cybertruck இருக்கைகள் (aerial view)
 • டெஸ்லா cybertruck rear இருக்கைகள் with கை ஓய்வு
 • டெஸ்லா cybertruck seat headrest
1/41
 • டெஸ்லா மாடல் 3 front left side image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 side view (left) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 rear left view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 top view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 taillight image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் வை front left side image
 • டெஸ்லா cybertruck front left side
 • டெஸ்லா cybertruck side view (left)
 • டெஸ்லா cybertruck rear left view
 • டெஸ்லா cybertruck front view
 • டெஸ்லா cybertruck top view
 • டெஸ்லா மாடல் 3 dashboard image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 steering சக்கர image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 infotainment system main menu image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 sun roof/moon roof image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering controls
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் configuration selector knob
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் dashboard
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear view mirror/courtesy lamps
 • டெஸ்லா cybertruck dashboard
 • டெஸ்லா cybertruck boot (open)
 • டெஸ்லா cybertruck இருக்கைகள் (aerial view)
 • டெஸ்லா cybertruck rear இருக்கைகள் with கை ஓய்வு
 • டெஸ்லா cybertruck seat headrest
டெஸ்லா மாடல் 3
 • டெஸ்லா மாடல் 3 front left side image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 side view (left) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 rear left view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 top view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 taillight image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் வை front left side image
 • டெஸ்லா cybertruck front left side
 • டெஸ்லா cybertruck side view (left)
 • டெஸ்லா cybertruck rear left view
 • டெஸ்லா cybertruck front view
 • டெஸ்லா cybertruck top view
1/21
 • டெஸ்லா மாடல் 3 front left side image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 side view (left) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 rear left view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 top view image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 taillight image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front left side
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear left view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் top view
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் taillight
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் side mirror (glass)
 • டெஸ்லா மாடல் வை front left side image
 • டெஸ்லா cybertruck front left side
 • டெஸ்லா cybertruck side view (left)
 • டெஸ்லா cybertruck rear left view
 • டெஸ்லா cybertruck front view
 • டெஸ்லா cybertruck top view
டெஸ்லா மாடல் 3
 • டெஸ்லா மாடல் 3 dashboard image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 steering சக்கர image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 infotainment system main menu image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 sun roof/moon roof image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering controls
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் configuration selector knob
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் dashboard
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear view mirror/courtesy lamps
 • டெஸ்லா cybertruck dashboard
 • டெஸ்லா cybertruck boot (open)
 • டெஸ்லா cybertruck இருக்கைகள் (aerial view)
 • டெஸ்லா cybertruck rear இருக்கைகள் with கை ஓய்வு
 • டெஸ்லா cybertruck seat headrest
1/20
 • டெஸ்லா மாடல் 3 dashboard image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 steering சக்கர image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 infotainment system main menu image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • டெஸ்லா மாடல் 3 sun roof/moon roof image
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் steering controls
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் configuration selector knob
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் dashboard
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் steering சக்கர
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் infotainment system main menu
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் front armrest
 • டெஸ்லா மாடல் எஸ் rear view mirror/courtesy lamps
 • டெஸ்லா cybertruck dashboard
 • டெஸ்லா cybertruck boot (open)
 • டெஸ்லா cybertruck இருக்கைகள் (aerial view)
 • டெஸ்லா cybertruck rear இருக்கைகள் with கை ஓய்வு
 • டெஸ்லா cybertruck seat headrest
டெஸ்லா மாடல் 3

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

டெஸ்லா செய்தி & விமர்சனங்கள்

 • சமீபத்தில் செய்திகள்
 • டெஸ்லா சைபர்ட்ரக் திரைப்படங்களிலிருந்து நேராக தெரிகிறது
  டெஸ்லா சைபர்ட்ரக் திரைப்படங்களிலிருந்து நேராக தெரிகிறது

  பல்திறப்பலமைவாய்ந்த பின்புற டெக் மற்றும் 800 கி.மீ வரை மின்சார வரம்பைக் கொண்டது

 • விமர்சனத்தில் சிக்கிய ஆட்டோபைலட் அம்சத்திற்கு டெஸ்லா தடை விதித்தது
  விமர்சனத்தில் சிக்கிய ஆட்டோபைலட் அம்சத்திற்கு டெஸ்லா தடை விதித்தது

  மாடல் S-ல் காணப்பட்ட ஆட்டோபைலட் அம்சத்திற்கு, டெஸ்லா நிறுவனம் தடை விதித்துள்ளது. இந்த அம்சம் முழுமையான பாதுகாப்பு கொண்டது அல்ல என்று பல வல்லுநர்களும் கருத்து தெரிவித்த நேரத்தில், இந்த அமெரிக்க வாகன தயாரிப்பு ஜாம்பவான் நிறுவனம் ஒரு புதுமையான முயற்சியாக மேற்கூறிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அந்த அம்சத்தோடு தொடர்புடைய குறைபாடுகளை நீக்கி, இன்னும் மேம்படுத்தும் வகையில், தற்போதைக்கு அதை நிறுத்தி வைக்கப் போவதாக, டெஸ்லா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

 • டெஸ்லா நிறுவனம் தனது மாடல் எஸ் கார்களை உலகம் முழுதும் இருந்து திரும்ப பெற்று கொள்கிறது
  டெஸ்லா நிறுவனம் தனது மாடல் எஸ் கார்களை உலகம் முழுதும் இருந்து திரும்ப பெற்று கொள்கிறது

  அமெரிக்க கார் தயாரிப்பாளர்களான டெஸ்லா நிறுவனத்தினர் தங்களுடைய மாடல் "S”   கார்களில் காணப்பட்ட சிறிய சீட்பெல்ட் சம்மந்தமான பிரச்சனையின் காரணமாக உலகம் முழுக்க இருந்து 90,000  திரும்ப பெற முடிவி செய்துள்ளனர். இந்த மாடல் "S “ காரின் முன்னிருக்கையில் இருந்த ஒரு பயணி , பின்னால் அமர்ந்திருந்த தன்னுடைய சக பயணியுடன் பேசுவதற்காக சட்டென்று திரும்பிய போது அவரது சீட்பெல்ட் சட்டென்று அறுந்தது.  இதன் அடிப்படையில் அவர் அளித்துள்ள புகாரின் பேரில் டெஸ்லா நிறுவனம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

அடுத்து வருவது டெஸ்லா கார்கள்

×
We need your சிட்டி to customize your experience