• ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front left side image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் side view (right) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front left side image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 front left side image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear left view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 door handle image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் gear shifter image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear இருக்கைகள் image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் parking camera display image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் infotainment system main menu image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் sun roof/moon roof image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 dashboard image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 right corner front view image
1/32
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front left side image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் side view (right) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front left side image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear view image
 • OemSite
 • OemSite
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 front left side image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear left view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 door handle image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் gear shifter image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear இருக்கைகள் image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் parking camera display image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் infotainment system main menu image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் sun roof/moon roof image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 dashboard image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 right corner front view image
மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர்
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front left side image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் side view (right) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front left side image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 front left side image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear left view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 door handle image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 சக்கர image
1/17
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front left side image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் front view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear view image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் side view (right) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front left side image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear left view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் front view image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் rear view image
 • OemSite
 • OemSite
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 front left side image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 side view (left) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear left view image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 door handle image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 சக்கர image
மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர்
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் gear shifter image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear இருக்கைகள் image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் parking camera display image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் infotainment system main menu image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் sun roof/moon roof image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 dashboard image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 right corner front view image
1/15
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் gear shifter image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர் rear இருக்கைகள் image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் dashboard image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் parking camera display image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் infotainment system main menu image
 • மிட்சுபிஷி இக்லேப்ஸ் கிராஸ் sun roof/moon roof image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 dashboard image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 steering சக்கர image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 இருக்கைகள் (aerial view) image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட் 2020 right corner front view image
மிட்சுபிஷி எக்ஸ்பென்டர்

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

மிட்சுபிஷி Cars Videos

 • Mitsubishi Xpander - Maruti Ertiga Rival | Specs, Features, Expected Price and more! | #In2Mins
  2:11
  Mitsubishi Xpander - Maruti Ertiga Rival | Specs, Features, Expected Price and more! | #In2Mins
  aug 27, 2018 | 13351 Views
 • Mitsubishi Outlander Evolution PHEV - Right in the feels : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  3:18
  Mitsubishi Outlander Evolution PHEV - Right in the feels : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  மார்ச் 11, 2018 | 57937 Views
 • Mitsubishi EVO XI undisguised
  1:23
  Mitsubishi EVO XI undisguised
  ஜனவரி 28, 2015 | 1782 Views
 • Mitsubishi Montero Sport TVC
  0:34
  Mitsubishi Montero Sport TVC
  ஜனவரி 24, 2015 | 1862 Views
 • Mitsubishi Montero Races Away
  1:1
  Mitsubishi Montero Races Away
  ஜனவரி 24, 2015 | 2591 Views

மிட்சுபிஷி செய்தி & விமர்சனங்கள்

 • சமீபத்தில் செய்திகள்
 • மிட்சுபிஷி மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் ஜப்பானில் 3.7 லட்சம் வாகனங்களை திரும்ப அழைத்துள்ளது.
  மிட்சுபிஷி மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் ஜப்பானில் 3.7 லட்சம் வாகனங்களை திரும்ப அழைத்துள்ளது.

  இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் டொயோடா நிறுவனம் சீட் பெல்ட் குறைபாடு காரணமாக தனது 2.9 மில்லியன் வாகனங்களை உலகம் முழுமையிலும் இருந்து திரும்ப அழைத்திருந்தது. இப்போது மிட்சுபிஷி நிறுவனத்தினர் தங்களது ஜப்பானில் மட்டும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 3.7 வாகனங்களை திரும்ப அழைத்துள்ளனர் . வலப்பக்கம் இன்டிகேடர் ஸ்விட்ச் சரிவர இயங்காததே இதற்கு காரணம் என்று மிட்சுபிஷி கூறியுள்ளது. 

 • மிட்ஷுபிஷி இந்தியாவின் புதிய பஜேரோ ஸ்போர்ட் லிமிடெட் எடிஷன் கார் அறிமுகம்
  மிட்ஷுபிஷி இந்தியாவின் புதிய பஜேரோ ஸ்போர்ட் லிமிடெட் எடிஷன் கார் அறிமுகம்

  ஃபோர்ட் நிறுவனம், தனது புதிய எண்டேவரை இந்தியாவில் களமிறக்கியதைத் தொடர்ந்து, மிட்சுபீஷி இந்தியா நிறுவனம் பஜேரோ ஸ்போர்ட் SUV காரின் லிமிடெட் எடிஷன் வெர்ஷனை, இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, SUV பிரிவில் அனல் பறக்கும் போட்டி நடக்கவிருப்பது உறுதி. குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே கிடைக்கவுள்ள இந்த லிமிடெட் எடிஷன் காரின் ஆட்டோமேடிக் வேரியண்ட்டில், மெக்கானிக்கல் மேம்பாடுகள் மட்டுமின்றி, இதன் தோற்றத்தை மேலும் வசீகரப்படுத்துவதற்காக ஏராளமான மேம்பாடுகளை மிட்சுபீஷி நிறுவனம் செய்துள்ளது. பஜேரோ காரை கவர்ச்சிகரமாக்க, ஏற்கனவே உள்ள கலர்களைத் தவிர, கோல்டன் பீஜ் மற்றும் க்லோவ் ப்ரௌன் என்ற இரண்டு புதிய வண்ணங்களை, ஆப்ஷனில் இணைத்துள்ளது. எனினும், இந்த காரின் உட்புற அமைப்பில் எந்த வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. 

 • 2015 லாஸ் ஏஞ்சில்ஸ் ஆட்டோ ஷோவில், சிறிய அளவிலான மாற்றங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட 2016 மிட்சுபிஷி அவுட்லேண்டர் ஸ்போர்ட்
  2015 லாஸ் ஏஞ்சில்ஸ் ஆட்டோ ஷோவில், சிறிய அளவிலான மாற்றங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட 2016 மிட்சுபிஷி அவுட்லேண்டர் ஸ்போர்ட்

  இந்திய சந்தையில் இருந்து பஜேரா ஸ்போர்ட் அநேகமாக நிறுத்தப்பட்டது போல தெரிந்தாலும், சர்வதேச அளவில் மிட்சுபிஷி நிறுவனம் தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பான வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இந்நிறுவனத்தின் 2016 அவுட்லேண்டர் ஸ்போர்ட் காரின் ஸ்டைல்கள் மற்றும் அம்சங்களில் ஒரு சில மேம்பாடுகளை அளித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மிட்சுபிஷியின் சிறந்த விற்பனையாகும் CUV-யான அவுட்லேண்டர் ஸ்போர்ட் காரின் முன்பக்க வடிவமைப்பு கருத்தின் கீழ் அமைந்த பிராண்டின் “டைனாமிக் ஷில்டு” மூலம் இப்போது ஒரு மிரட்டும் வெளிப்புறத் தோற்றத்தை பெற்றுள்ளது. மேலும் பவர் ஃபோல்டிங் சைடு மிரர்கள் உடன் LED டேன் இன்டிகேட்டர்கள், வீல் லிப் மோல்டிங்கள், ஆட்டோ-டிம்மிங் ரேர் வியூ மிரர் உடன் ஹோம்லிங்க் மற்றும் ஒரு புதிய 18-இன்ச் அலாய் வீல் டிசைன் என்ற மற்ற புதிய அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது.

 • 2015 மிட்சுபிஷி இறுதி பதிப்பை குறித்த விவரங்களை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்
  2015 மிட்சுபிஷி இறுதி பதிப்பை குறித்த விவரங்களை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்

  ஜெய்ப்பூர்: மிட்சுபிஷி நிறுவனம், தனது மிகவும் பிரபலமான தயாரிப்பான லேன்சர் இவோ காரின் மீதான அவசர காரணிகளை மூலதனமாக வைத்து, 2015 மிட்சுபிஷி லேன்சர் இவோல்யூஷன் காரின் இறுதிப் பதிப்பை அறிமுகம் செய்ய தயாராக உள்ளது. தற்போதைய GSR மாடலை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த கார், ‘இறுதி பதிப்பு’ என்ற பேட்ஜின் கீழ் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு, மேம்பட்ட அம்சங்களை உட்கொண்டுள்ளது.

 • 2016 மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட்ஸ் / சேலன்ஜரின் மறைப்பு திரை விலகியது
  2016 மிட்சுபிஷி பாஜிரோ ஸ்போர்ட்ஸ் / சேலன்ஜரின் மறைப்பு திரை விலகியது

  நுகர்வோரை நீண்டகாலமாக காத்திருக்க வைத்து களைத்து போகச் செய்த  மிட்சுபிஷி, தனது அடுத்த தலைமுறை பாஜிரோ ஸ்போர்ட்ஸ் / சேலன்ஜரை வெளி உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த மிட்-சைஸ் எஸ்யூவியில் அவுட்லாண்டர் ஸ்போர்ட்ஸை போல, நிறுவனத்தின் புதிய “டைனாமிக் ஷில்டு” முன்பக்கம் பொறுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கத்தை பொறுத்த வரை, முன்பக்க விளக்குகள் ஒடுங்கியது போன்ற அமைப்பு கொண்டு, அதனுடன் மெலிந்த பட்டையான எல்இடி விளக்குகள் சென்டர் கிரோம் வரை செல்லுகிறது. பம்பரின் கீழ்புறம் செல்லும் பாதையில் பனி விளக்குகள் (பாக் லேம்ப்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் உள்ள கிரோமின் இழைகள், எல்லா விளக்குகளுடனும் தொட்டு சென்றது போன்ற ஒழுங்கான ஒரு தொகுப்பாக தெரிகிறது.

×
We need your சிட்டி to customize your experience