டாடா Tiago 1.2 Revotron XE

டாடா Tiago படங்கள்
  • நிறங்கள்
  • +

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு டாடா Tiago 1.2 Revotron XE

 
  • பொருளாதாரம்
  • செயல்திறன்
  • கொள்ளளவு
  • ஆறுதல்
  • பாதுகாப்பு
    • Rs
    • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
    • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
      • 1.2 Revotron XE
        தற்போது பார்க்கும்
      • 3.8 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XZ
      • 5.7 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.05 Revotorq XZ WO Alloy
      • 5.5 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • AMT 1.2 Revotron XZA
      • 5.3 Lac*
      • 19.24
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XT Option
      • 5.3 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • Wizz 1.05 Revotorq
      • 5.3 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.05 Revotorq XT
      • 5.1 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.05 Revotorq XM Option
      • 5.0 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.2 Revotron XZ
      • 4.9 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XM
      • 4.8 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.2 Revotron XZ WO Alloy
      • 4.8 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • AMT 1.2 Revotron XTA
      • 4.7 Lac*
      • 19.24
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XE Option
      • 4.6 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.2 Revotron XT Option
      • 4.6 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • Wizz 1.2 Revotron
      • 4.5 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XE
      • 4.4 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.2 Revotron XT
      • 4.4 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.2 Revotron XM Option
      • 4.3 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.2 Revotron XM
      • 4.3 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.2 Revotron XE Option
      • 3.9 Lac*
      • 19.22
      • 23.84
      • 1.05 Revotorq XB
      • 3.9 Lac*
      • 23.28
      • 27.28
      • 1.2 Revotron XB
      • 3.2 Lac*
      • 19.22
      • 23.84

இன்னும் மீது டாடா Tiago