2 டாடா விநியோகஸ்தர் பதன்கோட்

 

2 டாடா விநியோகஸ்தர் பதன்கோட்

  
Ch Motors

Dalhousie Road, Mamun, Near Simble Chowk, Pathankot, Punjab 145001, பதன்கோட், பஞ்சாப் 145001

Sandhu Motors

Sandhu Motors, Dalhousie road, Simbal Chowk, near Arogya Hospital, Pathankot, Punjab 145001, பதன்கோட், பஞ்சாப் 145001