2 மஹிந்திரா விநியோகஸ்தர் சிலிகுரி

 

2 மஹிந்திரா விநியோகஸ்தர் சிலிகுரி

  
Khokan Motor Works

Nh-31, Matigara, Near Pariphan Nagar, Siliguri, West Bengal 734010, சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம் 734010

Sona Wheels

3rd Mile, Nh 31c, Sevoke Road, Salugara, Near Orbit Mall, Siliguri, West Bengal 734004, சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம் 734004