: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Caterham Cars Limited is a United Kingdom based car maker, which specializes in making light weight cars. Their manufacturing unit is based in Caterham, which is located in the county of Surrey in the UK. They have quite a few models in their esteemed fleet and this company is continuously striving to make better cars which would be lapped up by the buyers across the car markets, where ever these vehicles are being sold. The most recent model developed by this company is the Caterham 7, which is also termed as Seven in some markets. This model is said to be an evolution and an advanced model of the Lotus Seven 3 Series, which was designed by Mr. Colin Chapman. This revolutionary vehicle was first launched in year, 1973 and it had done impressive revenue generation for the company back then. The Caterham cars are renowned in the market for being light weight, which is said to be a virtue of these cars. These cars are either made out of carbon fibre based material, which makes it rather sturdy or can be made of GRP (glass reinforced plastic). All the cars made by this company have a rear wheel drive, while its engine is mounted in the front. The cars made by this company are all two seater's and have been fitted with a power packed engine, which can generate an incredible power output in combination with a pounding torque output. These engines are skilfully mated with a proficient manual gear box, which ensures smooth and efficient gear shifts at all times. The cars made by this company are all sold in CKD (completely knocked down) kits, which makes it easier for the engineers to assemble them in any part of the world. This company has manufactured close to seven cars in all, which has been in the market since the last fifty five years. The Caterham Cars Limited company has completed fifty years in the global automobile market in year, 2007 and is expected to continue with their legacy for many more years to come. Regarding the ownership of this car making company, Mr. Ansar Ali was the chief executive office of this automobile company from year 2006 till last year. In the meantime, in year 2011 this company was completely bought over by Mr. Tony Fernandes, who is the owner of the highly acclaimed Lotus Team. After Mr. Ansar Ali left the position, it was taken over by the former chief financial officer of the same company, Mr. Graham Mc Donald, who is presently holding the office as the chief executive officer of Caterham Cars Limited .

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் கேடர்ஹாம் வியாபாரி in India

Other Car Models In India